Regelverk

Nedenfor finner du et utvalg av retningslinjer, instrukser, lover og forskrifter som er aktuelle for det regionale innkjøpssamarbeidet i Kongsvingerregionen.

Lover og forskrifter

For alle anskaffelser i det offentlige gjelder at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Utvelgelse av leverandører skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
Alle anskaffelser det offentlige foretar skal følge regelverket, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Anskaffelsens art og verdi vil imidlertid ha betydning mht. hvilken prosedyre oppdragsgiveren kan benytte.