Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen

Kommunestyrene i Våler, Åsnes, Grue, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger har fattet vedtak om å fortsette det regionale innkjøpssamarbeidet – RIIK med 3 ansatte.
Ordningen har hatt Kongsvinger som vertskommune etter Kommunelovens §28b. Budsjettansvar for ordningen tilligger Kongsvinger kommune.

Formålet med ordningen er å anskaffe og forvalte nødvendige og riktige varer og tjenester det er behov for, på en måte som bidrar til en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av kommunens ressurser.

Alle innkjøp av de deltakende kommuner skal skje etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om offentlige anskaffelser.

Avtaler med klausul om sekretariatsbidrag har en omsetning på ca. 60 mill. kr/år.
I tillegg kommer avtaler som vil få slik klausul i forbindelse med pågående og kommende anbudsrunder. Av avtaler uten slik klausul utgjør elektrisk kraft alene ca. 60 mill. kr/år.

Kommunene må arbeide aktivt for å øke sin økonomiske handlefrihet. Dette kan blant annet gjøres ved å effektivisere og forbedre kommunens anskaffelsesarbeid på alle nivåer.
Anskaffelsesprosesser med gode forberedelser, gjennomføring og kontraktsoppfølging vil bidra til at regionens kommuner kan yte gode tjenester til sin befolkning.

Regionalt innkjøp bistår kommunene med sine hovedoppgaver:
• Etablering og vedlikehold av rammeavtaler på sentrale områder
• Rådgivning i forbindelse med anskaffelsessaker, regler om statsstøtte
• Bistand i forbindelse med praktisk gjennomføring av enkeltanskaffelser
• Opplæring av kommunenes ansatte i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser.

Hovedmål:
Kommunenes anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunene og brukere, ivareta samfunnsansvar og skape tillit til kommunene som innkjøpere.

Målet innebærer at anskaffelsene skal støtte kommunenes overordnede mål for langsiktig utvikling av kommunene. Kommunene skal gjennomføre økonomisk og kvalitativt gode anskaffelser med vekt på miljø, samfunnsansvar, innovasjon og nytenking. Anskaffelsene skal være juridisk korrekte og det skal legges til rette for god anskaffelsesfaglig kompetanse.
For å oppnå hovedmålet er det i vår anskaffelsesstrategi identifisert 5 hovedområder som er beskrevet nedenfor.

Organisering og kompetanse
Kommunenes anskaffelser skal organiseres effektivt, gjennomføres profesjonelt med høy kompetanse og ha høy brukermedvirkning. Sikre at lover og regler på anskaffelsesområdet overholdes. Sikre en effektiv anskaffelsesvirksomhet i kommunene.

Behov og kvalitet
Kommunenes grunnleggende behov for varer og tjenester skal dekkes, ha riktig kvalitet og ha et best mulig forhold mellom pris og kvalitet.
Bruk av rammeavtaler sikrer at liknende anskaffelser av et visst volum som gjentas over tid ses i sammenheng gjøres uten at tunge prosedyrer gjentas av den enkelte innkjøper.

Miljø
Kommunenes anskaffelsesvirksomhet skal bidra til miljøvennlige løsninger og til å oppfylle målsettingene i kommunenes klimaplaner med bærekraftige løsninger.

Samfunnsansvar
Kommunenes anskaffelsesvirksomhet skal bidra til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, lønns- og arbeidsvilkår, behov for lærlingearbeidsplasser og universell utforming.

Regional utvikling
Kommunenes anskaffelsesvirksomhet skal bidra til regional utvikling og legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurranser. Leverandør- og dialogkonferanser skal vurderes i alle anskaffelser.