Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen

Regional innkjøpsordning i Kongsvingerregionen (RIIK) er en forpliktende regional innkjøpsordning der Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal kommuner deltar. RIIK startet våren 2002 som følge av vedtak i regionrådet og de enkelte kommunestyrer ut fra ønske om å inngå et forpliktende innkjøpssamarbeid.

Innkjøpsordningen har en innkjøpsleder og innkjøpsrådgiver i full stilling. Kostnadene ved ordningen blir fordelt på de deltakende kommuner. Kongsvinger kommune har ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvar for innkjøpsleder.

Innkjøpssamarbeidets formål er å organisere et forpliktende samarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette bl.a. oppnå

  • Storkundefordeler ved å opptre som en kunde
  • Å etablere felles rutiner for innkjøpsarbeidet i kommunene
  • Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler
  • Redusert antall leverandører og fakturamengden
  • Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

Målet for kommunenes anskaffelsesvirksomhet er å anskaffe og forvalte nødvendige og riktige varer og tjenester det er behov for, på en måte som bidrar til en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av kommunenes ressurser.

Alle innkjøp av de deltakende kommuner skal skje etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om offentlige anskaffelser

Innkjøpsordningen er organisert med et innkjøpsråd og grupper av produktansvarlige. Innkjøpsrådet består av innkjøpsansvarlig i hver kommune i tillegg til innkjøpsleder. Avtaleverket vil i hovedsak bestå av Rammeavtaler evt. Rabattavtaler. Les mer om rammeavtaler. Du kan også lese mer om tjenestene vi tilbyr kommunene,

Produktansvarlige oppnevnes av innkjøpsansvarlig under rådmannens myndighet, og bidrar med fagkompetanse innen et gitt fagområde. Disse har en sentral funksjon i prosessen rundt kravspesifikasjoner og evaluering av anbud / tilbud.