Brukerstyrt personlig assistanse – BPA

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. mars 2021

Utløpsdato:

28. februar 2025

Maks varighet:

28. februar 2025

Kontaktperson hos deltager:

Eidskog: Linn Kathrine Askerud

Telefon:

Grue: Marianne Moland

Telefon:

Kongsvinger: June Jurgensen

Telefon:

Sør-Odal: Ellen Marie Engeflaen

Telefon:

Våler: Torunn Syversen

Telefon:

Åpne i Mercell

Det er kommunen som vurderer om BPA-ordninger skal gjennomføres i egenregi eller om tjenesten skal leveres av rammeavtaleleverandør.

Det er gjort avtale med seks ulike leverandører av BPA-tjenester, og i de tilfellene der tjenesten ikke skal leveres i egenregi skal kontrakt tildeles ved brukervalg. Se nærmere informasjon om dette her under, og finn kontaktinformasjon til den enkelte leverandør ved å velge aktuell delavtale her under.

Der tjenesten skal leveres av rammeavtaleleverandør tildeles kontrakter ved brukervalg. Dokumentet «Rammeavtale BPA – Informasjon til brukvalg» gir bruker (arbeidsleder) en nøytral orientering om hvilke leverandører brukeren kan velge mellom (trykk HER for dokumentet), og brukeren skal foreta valg på bakgrunn av egne subjektive vurderinger og uten påvirkning fra kommunen/RIIK. Brukeren kan på eget initiativ søke ytterligere informasjon om leverandørene. Det er ikke krav til at brukeren må angi noen kriterier for å foreta sitt valg eller at brukeren må gi en begrunnelse for valget (https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/tjenestespesifikk-veileder-om-anskaffelse-av-helse-og-sosialtjenester).

Hvis brukeren har behov for å møte leverandør(er) skal kommunen kontaktes. Eventuelt møte mellom brukeren og leverandør(er) koordineres av kommunen for å ivareta kravet til likebehandling av leverandører.

Bruker informerer kommunen når valg av leverandør er foretatt, som sørger for inngåelse av individuell avtale (blankett NS 8435 B) og initiering av oppstart. I den individuelle avropsavtalen med valgt leverandør skal det være tydelig presisert fra hvilken dato vedtaket skal gjelde fra, for å sikre forståelse for at vedtakstimer ikke skal benyttes til rekruttering mv før oppstart, men telles fra den datoen da leverandøren er i gang med sin tjenesteleveranse til bruker.

Leverandør plikter å levere tjenesten til bruker, med mindre leverandørens kapasitetstak er nådd.

Prisbestemmelser:
¤ Timepris avregnes etter medgått tid.
¤ All betaling og fakturering skal være basert på timeantallet i enkeltvedtaket om BPA fra kommunen. Det skal gjennomføres årlig avregning pr 31.12. Midler som ikke er brukt i perioden, skal tilbakeføres oppdragsgiveren i sin helhet innen 60 kalenderdager. Det vises for øvrig til NS 8435:17 punkt 9.2.
¤ Timepris skal inkludere alle kostnader for å kunne levere tjenesten, herunder andre avgifter, omkostninger, nødvendig administrasjon, utarbeidelse av arbeidsdokumentasjon, mm.
¤ I den individuelle avropsavtalen med valgt leverandør skal det være tydelig presisert fra hvilken dato vedtaket skal gjelde fra, for å sikre forståelse for at vedtakstimer ikke skal benyttes til rekruttering mv før oppstart, men telles fra den datoen da leverandøren er i gang med sin tjenesteleveranse til bruker.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.