Regelverk og veiledere

For alle anskaffelser i det offentlige gjelder at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Utvelgelse av leverandører skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Alle anskaffelser det offentlige foretar skal følge regelverket, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Anskaffelsens art og verdi vil imidlertid ha betydning mht. hvilken prosedyre oppdragsgiveren kan benytte.

Regelverk

Nedenfor finner du et utvalg av lover og forskrifter som er aktuelle for Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen.

Veiledere og hjelpemidler til anskaffelsesprosessen