Anskaffelsesstrategi

Det er utarbeidet en anskaffelsesstrategi for perioden 2019 – 2023 for Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen. Strategien er vedtatt i kommunestyre i samtlige av kommunene.

Strategiens hovedmål:
Kommunenes anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunene og brukere, ivareta samfunnsansvar og skape tillit til kommunene som innkjøpere.

Målet innebærer at anskaffelsene skal støtte kommunenes overordnede mål for langsiktig utvikling av kommunene. Kommunene skal gjennomføre økonomisk og kvalitativt gode anskaffelser med vekt på miljø, samfunnsansvar, innovasjon og nytenking. Anskaffelsene skal være juridisk korrekte og det skal legges til rette for god anskaffelsesfaglig kompetanse.

For å oppnå hovedmålet er det i anskaffelsesstrategien identifisert 5 delmål:

Organisering og kompetanse
Kommunenes anskaffelser skal organiseres effektivt, gjennomføres profesjonelt med høy kompetanse og ha høy brukermedvirkning. Det skal sikres at lover og regler på anskaffelsesområdet overholdes, og en effektiv anskaffelsesvirksomhet i kommunene.

Behov og kvalitet
Kommunenes grunnleggende behov for varer og tjenester skal dekkes, ha riktig kvalitet og ha et best mulig forhold mellom pris og kvalitet. Bruk av rammeavtaler sikrer at liknende anskaffelser av et visst volum som gjentas over tid ses i sammenheng gjøres uten at tunge prosedyrer gjentas av den enkelte innkjøper.

Miljø
Kommunenes anskaffelsesvirksomhet skal bidra til miljøvennlige løsninger og til å oppfylle målsettingene i kommunenes klimaplaner med bærekraftige løsninger.

Samfunnsansvar
Kommunenes anskaffelsesvirksomhet skal bidra til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, lønns- og arbeidsvilkår, behov for lærlingearbeidsplasser og universell utforming.

Regional utvikling
Kommunenes anskaffelsesvirksomhet skal bidra til regional utvikling og legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurranser. Leverandør- og dialogkonferanser skal vurderes i alle anskaffelser.