Vikartjenester for helse i Kongsvingerregionen

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

16. april 2021

Utløpsdato:

15. april 2025

Maks varighet:

15. april 2025

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter norsktalende autoriserte sykepleiere. 

Avtalen er i hovedsak tiltenkt brukt ved ferieavvikling, men det kan også oppstå behov for vikarer i andre perioder av året.

Den utleide vikarens lønn skal være iht gjeldende tariffavtale (hovedtariffavtalen). Tjenesten honoreres leverandøren med påslag i % utover vikarens lønn. Alle kostnader for å kunne levere tjenesten, herunder avgifter, gebyrer, omkostninger, nødvendig administrasjon, utarbeidelse av arbeidsdokumentasjon mm inngår i påslag.

Leverandør skal selv skaffe botilbud til vikarene i kommunene Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog. Våler kommunene har mulighet for å tilby bolig til vikarene til 150 kr pr døgn inkl. lintøy. Bokostnader inngår i påslag.

Det er fem leverandører på denne avtalen. Informasjon om bestilling følger her under, og kontaktinformasjon til den enkelte finner du her:

Slik bestiller du:

Akutte oppdrag
Ikke-planlagte og kortvarige (mindre enn 3 uker)

Bestilling skjer ved å sende forespørsel parallelt ut til alle leverandører på sine respektive e-postadresser. Svarfrist på henvendelse (navn og CV på tilbudt vikar) er for leverandør nr 1 4 timer, deretter 2 ytterligere timer for leverandør nr 2, ytterligere 2 timer for leverandør nr 3 osv, hvor tid regnes innenfor ordinær kontortid. Ved ingen respons innen frist legges det til grunn at leverandør ikke kan tilby personell for oppdraget.

Oppdragsgiver skal godkjenne tilbudt personell, og skal stå fritt til å avslå tilbud fra leverandøren dersom tilbudt vikar etter oppdragsgivers vurdering er lite egnet for det aktuelle oppdraget.

Responstid for oppstart av vikaroppdrag er 2 kalenderdager.

Ikke-akutte oppdrag med lengre varighet
Mer enn 3 uker

Tildeling av ikke-akutte oppdrag med lengre varighet (over 3 uker) skjer ved minikonkurranse, hvor oppdragsgiver forespør samtlige rammeavtaleleverandører om tilbud på et konkret oppdrag. Svarfrist for leverandør(er) settes i forespørsel, minimum 2 virkedager. Tildelingskriterier for det enkelte avrop vil bli oppgitt i forespørselen. Minikonkurranse som som utgangspunkt gjennomføres i Mercell. RIIK forestår kunngjøring av minikonkurranse i Mercell.

Responstid for oppstart av vikaroppdrag er minimum 1 uke.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.