Kjemikalier VA-anlegg

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIVAS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

11. september 2023

Utløpsdato:

10. september 2025

Maks varighet:

10. september 2027

Åpne i Mercell

Avtalen gjelder levering av fellingskjemikalier, polymer og andre kjemikalier aluminium-sulfater/-klorider til VA-anlegg. Vannglass er ikke omfattet av denne rammeavtalen.

Avtalen har to leverandører, i prioritert rekkefølge.

Du finner mer informasjon om hvordan du bestiller her under. Kontaktinformasjon til de ulike leverandørene finner du ved å velge her:

Bestilling skal skje skriftlig/elektronisk. Kontaktpersoner for denne rammeavtale kan gi nærmere opplysninger om bestilling.

Bestilling/avrop foretas hos leverandør 1, Kemira. Dersom de ikke kan levere går forespørselen videre til leverandør 2, Univar.

  • Kun bestilling der pris, mengde og rekvirentens avdeling og navn tydelig fremkommer, er gyldig og bindende for kunden (=kommunen og IKS)
  • Dersom ordrebekreftelsen på noe punkt avviker fra bestillingen, skal dette uttrykkelig opplyses og hvert avvikende punkt spesifiseres. Ved slike avvik fra bestillingen er kontrakt ikke å anse som inngått med mindre kunden skriftlig godtar avvikene.
  • Leverandør har frist til å gi tilbakemelding på en bestilling til utgangen av neste arbeidsdag. Hvis bekreftelse ikke mottas innen fristen meldes slike avvik til RIIK for videre oppfølging.
  • Hvis leveringstid ikke er oppgitt i bestillingen, skal leverandøren oppgi denne i sin ordrebekreftelse.
  • Dersom en kunde har innført obligatorisk bruk av ehandel, eller andre krav til bestillingsform, plikter leverandøren å følge dette og opplyse bestiller om riktig bestillingsform.
  • Det kan ikke foretas avrop/bestillinger som gir dårligere betingelser enn de som følger av rammeavtalen.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.