Fyringsolje og diesel i bulk

Deltagere:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes, GIR IKS, GIVAS, SOR IKS

Avtaleeier:

RIIK

Oppstartsdato:

1. juli 2021

Utløpsdato:

30. juni 2025

Maks varighet:

30. juni 2026

Leverandør:

Elstad Oljesenter AS

Kontaktperson:

Tore Elstad

Kontaktperson telefon:

91168694

Åpne i Mercell

Rammeavtalen omfatter:

  • Autodiesel levert på bulk, avgiftspliktig og avgiftsfri type
  • Fyringsolje levert på bulk, standard og biofyringsolje B100
  • AdBlue levert på bulk og kanne
  • Leie av tankanlegg for disse produktene.

Rammeavtalen er inngått med følgende opsjoner:

  • Biodiesel B100 levert på bulk
  • Fornybardiesel HVO
  • Biofyringsolje HVO100

Bestilling foretas ved henvendelse til leverandøren på telefon eller via leverandørens hjemmeside. Hastebestillinger foretas via mobiltelefon direkte til kontaktpersoner.
Ved bestilling oppgis navn på bestiller, kostnadssteds-/ansvarsnummer, leveringsadresse, informasjon til stedlig ressurs ifm levering og mengde/type produkt.

Bestillinger skal leveres innen 2 kalenderdager regnet fra og med dagen etter at bestillingen ble sendt av kunde. Hastebestillinger skal leveres innen 24 timer fra tidspunktet bestillingen er mottatt (24/7/365).
Priser for fyringsolje og drivstoff i bulk er basert på leverandørens listepris fratrukket leverandørens tilbudte rabatt. Med listepris menes leverandørens priser for det åpne markedet, og skal inkludere alle leverandørens kostnader med leveranse av varen til kundene på avtalen, herunder varekostnad, transport/leveranse til kundens lokasjon, avgifter, administrasjon, fortjeneste mm. Listepris kan reguleres inntil 1 gang pr uke.

Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt

Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.

Melde behov

Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.